Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Voordeeldump.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Voordeeldump.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voordeeldump.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Voordeeldump.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Voordeeldump.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Voordeeldump.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Voordeeldump.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Voordeeldump.nl, welke geen eigendom zijn van Voordeeldump.nl maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Voordeeldump.nl. Hoewel Voordeeldump.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Voordeeldump.nl worden onderhouden wordt afgewezen.Voordeeldump.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.