Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Voordeeldump.nl:
De onderneming die onder de handelsnaam Houthandel Doldersum gedreven wordt, sinds 1992 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Almelo onder nummer 05055934. Het adres van de onderneming is:
Havenstraat 11,
7681EA
Vroomshoop
Telefoonnummer: 0456-644905.

Klant:
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Voordeeldump.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Voordeeldump.nl en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met voordeeldump.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Door het gebruik van de internetsites van Voordeeldump.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
6. 1. De prijzen op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s inclusief BTW maar exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten binnen de grenzen van artikel 3.2 stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt
5. Alle prijzen, artikelen en foto’s op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4: Levering
1. Voordeeldump.nl levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling.
2. Rembourszending is niet mogelijk
3. De levering zal op dinsdag of donderdag plaatsvinden, de maximale levertijd bedraagt 14 dagen. Indien de maximale levertijd niet gehaald kan worden zal Voordeeldump.nl de klant zo spoedig mogelijk via telefoon of e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de maximale levertijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Klant terugbetaald.
4. Alle leveringen geschieden door een door Voordeeldump.nl gekozen vervoerder.
5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico van de producten over op de Klant.
6.Het kan zijn dat het product niet voorradig is dan zal het retourbedrag binnen 14 werkdagen op uw rekening staan

Artikel 5: Tevredenheidsgarantie
1. De Klant kan binnen vier werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Voordeeldump.nl aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2.Vvoordeeldump.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Wij adviseren dan ook de producten te verzekeren tegen deze zaken bij de vervoerder.
3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
4. Indien de Klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Voordeeldump.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan Voordeeldump.nl betaalde bedrag.

Artikel 6: Garantie op defecten

1. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Voordeeldump.nl. In dit geval zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
2. Fabrieks garantie nemen wij niet voor onze rekening

Artikel 7: Privacy
1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Voordeeldump.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
2. voordeeldump.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 8: Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Voordeeldump.nl en Klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Overmacht
In geval van overmacht is Voordeeldump.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.